Momentálně nakupujete jako obchodní zákazník. Chcete-li nakupovat jako soukromý zákazník, klikněte, prosím, zde
Cookies nám pomáhají s poskytováním našich služeb. Používáním našich služeb prohlašujete, že jste srozumění s tím, že používáme Cookies. Zjistit více Přijmout

Zvolte, prosím, svou měnu

Zvolte, prosím, svůj jazyk

Zvolte, prosím, svou zemi

» Všeobecné obchodní podmínky firmy AUER Packaging GmbH

Všeobecné obchodní podmínky, které jsou v souladu s § 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění změn a doplňků, součástí kupních smluv, uzavřených na základě potvrzení objednávky zákazníkem mezi společností AUER Packaging Czech, s.r.o., jako dodavatelem a zákazníkem jako odběratelem, jejichž předmětem je dodávka zboží nabízeného dodavatelem:

§ Rozhodné právo
Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda odběratel je tuzemskou, či zahraniční osobou. Bez výslovného souhlasu dodavatele jsou dodávky do zahraničí vyloučeny a odběratel přebírá zboží od dodavatele v České republice.

§ Kupní smlouva a její náležitosti
Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:
a/ objednávka odběratele (učiněná telefonicky, mailem, faxem, dopisem nebo osobně) jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží a místě dodání,
b/ potvrzení objednávky dodavatelem, včetně konečné kalkulace ceny.

§ Podmínky dodávky zboží
Dodávka se uskutečňuje do domu příjemce. Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky odběratele. Dopravu na adresu určení zajišťuje a hradí dodavatel. Odpovědnost za škodu na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí na adrese určení. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny.
Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Dodavatel je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároků odběratele na uplatnění případné škody způsobené prodlením. Dílčí dodávky jsou přípustné.

§ Platební podmínky
V cenách uvedených v nabídce není zahrnuta daň z přidané hodnoty. Po dodávce zboží je dodavatel povinen vystavit a zaslat odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty zakázky. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího.
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den doručení zboží odběrateli. Při prodlení se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši určené ustanovením § 369 Obchodního zákoníku.

§ Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost
Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 12 měsíců ode dne prodeje (tj. ode dne převzetí zboží). Odpovědnost dodavatele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi po převzetí odběratelem a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejichž pomocí dodavatel plnil svůj závazek.
Odběratel je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím listě, anebo v přebíracím protokolu.
Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem zapsáná do dodacího listu, anebo přebíracího protokolu při převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 12 měsíců ode dne přejímky zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady. Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši.
Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo dodavatele. Odběratel nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

§ Vrácení zboží
 Odběratel má právo vrátit zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží může být vráceno po předchozí dohodě s dodavatelem, nepoškozené, nepoužité a v původním obalu na adresu určenou dodavatelem. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel.
Po převzetí vráceného zboží vystaví dodavatel dobropis na kupní cenu (bez dopravních nákladů) a popř. vrátí dobropisovanou částku převodem na účet odběratele. Právo na vrácení zboží neplatí v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky a není uvedeno v standardní nabídce dodavatele nebo kdy na zboží byla poskytnuta sleva.

§ Závěrečná ustanovení
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-0
F.: +49 (0)8075 91333-830

Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Převzít >
Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Převzít >