Práve nakupujete ako obchodný zákazník. Pokiaľ by ste chceli nakupovať ako súkromný zákazník, kliknite tu
Súbory Cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyhlasujete, že súhlasíte s používaním súborov Cookies. Ďalšie informácie Súhlasiť

Prosím, zvoľte si svoju menu

Prosím, zvoľte si svoj jazyk

Prosím, zvoľte si svoju krajinu

» Všeobecné obchodné podmienky AUER Packaging GmbH

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AUER Packaging Slovakia s.r.o., IČO: 45717290 (ďalej len „VOP“) je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“). Kúpna zmluva medzi spoločnosťou AUER Packaging Slovakia, s.r.o. (ďalej len „dodávateľ“), ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim, sa uzaviera na základe potvrdenia objednávky dodávateľa a jej akceptácie objednávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa. Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP. Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súčasťou kúpnej zmluvy.

§ Rozhodné právo
Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávateľa sú dodávky do zahraničia vylúčené a objednávateľ preberá tovar od dodávateľa v Slovenskej republike.

§ Kúpna zmluva a jej náležitosti
Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitosťami sú:
a/ objednávka objednávateľa, ktorej súčasťou sú údaje o množstve a druhu tovaru a mieste dodania,
b/ potvrdenie objednávky dodávateľom, vrátane kalkulácie ceny.

§ Podmienky dodávky tovaru
Tovar sa dopravuje na miesta dodania (ďalej takisto „miesto určenia“) stanoveného podľa objednávky   objednávateľa. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje a platí dodávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na  objednávateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním. Čiastkové dodávky sú prípustné.

§ Platobné podmienky
V cenách uvedených v katalógu nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Objednávateľ je povinný zaplatiť za tovar cenu určenú v potvrdení objednávky spolu s DPH. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu.
Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky, alebo je oprávnený zaslať tovar na dobierku. Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávateľovi.
Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ.

§ Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť
Dodávateľ poskytuje záruku na akosť dodaného tovaru v dĺžke 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom. Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí objednávateľom vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok. Objednávateľ je povinný skontrolovať tovar okamžite po jeho prevzatí. Pokiaľ objednávateľ zistí poškodenie dodaného tovaru, spôsobené pri preprave, je povinný uviesť túto skutočnosť pri prevzatí v dodacom liste, alebo preberacom protokole.
Reklamácia množstva a iných zjavných vád tovaru musí byť odberateľom zapísaná do dodacieho listu alebo preberacieho protokolu pri prevzatí tovaru. Reklamácia skrytých vád musí byť uplatnená okamžite po ich zistení, najneskôr do 12 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená písomne, rozhodujúcim pre posúdenie lehoty je dátum odoslania. Oprávnenosť reklamácie musí byť v prípade akostných vád doložená vzorkou vadného tovaru, alebo úradným zistením vady. Pokiaľ sa strany nedohodnú inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej fakturovanej čiastke. Miestom plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady je sídlo dodávateľa.
Objednávateľ nemá okrem nároku z vád tovaru nárok na náhradu škody, najmä nie na náhradu zisku ušlého v dôsledku dodania tovaru s vadami.

§ Vrátenie tovaru
Objednávateľ má právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byť vrátený len po prechádzajúcej dohode s dodávateľom, a to nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale na adresu určenú dodávateľom. Náklady na dopravu tovaru hradí Objednávateľ.
Po prevzatí vráteného tovaru vystaví dodávateľ dobropis na kúpnu cenu (bez dopravných nákladov) a vráti v dobropise uvedenú čiastku prevodom na účet odberateľa. Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podľa zvláštnej objednávky a nie je uvedený v katalógu, alebo ak na tovar bola poskytnutá zľava.

§ Záverečné ustanovenia
Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia všetky kúpne zmluvy o dodávke tovaru podľa firmy AUER Packaging Slovakia s.r.o. uzavreté medzi objednávateľom a dodávateľom. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú v zmysle § 273 OZ prednosť pred týmito VOP. Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 01.01.2012

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-0
F.: +49 (0)8075 91333-830

Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Prevziať >
Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Prevziať >