Všeobecné obchodní podmínky firmy AUER GmbH

1. Všeobecná ustanovení
Veškeré dodávky zboží a plnění společnosti AUER GmbH na základě online (internetových) nebo jiných objednávek se řídí těmito obchodními podmínkami. Odlišná a/nebo doplňující ujednání vyžadují výslovný souhlas vedení společnosti nebo písemně zplnomocněné osoby a musejí mít písemnou podobu. Totéž platí také pro zrušení nutnosti písemné podoby.
Jelikož je naše nabídka určena výhradně podnikatelům, není výslovně poskytováno smluvní ani zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Rovněž neposkytujeme možnost vrácení doručeného zboží, na kterou by měli nárok zákazníci z řad fyzických osob na základě zákona o prodeji na dálku.

2. Dodací podmínky
Není-li dohodnuto jinak, nepředstavují termíny dodání uvedené v potvrzeních zakázek závaznou lhůtu. Bude-li to možné, společnost AUER GmbH uvedené dodací termíny náležitě dodrží. Pokud bude termín dodání překročen, má zákazník právo stanovit dodatečnou lhůtu minimálně šesti týdnů. Pokud společnost AUER GmbH zboží během této dodatečné lhůty nedodá, může zákazník písemným prohlášením odstoupit od smlouvy. Společnost AUER GmbH může od smlouvy odstoupit, pokud jí plnění znemožní důvody, za které neodpovídá, zejména v případě vyšší moci, jako například války, stávky nebo pokud jí samotné není bez vlastního zavinění zboží dodáno. Zákazník bude o nedostupnosti neprodleně informován a jím již provedená plnění budou neprodleně navrácena.
Pokud příjemce nebude při prvním pokusu o doručení zastižen, musí v každém případě sám nést z toho plynoucí dodatečné náklady na druhé a následné doručení nebo náklady na uskladnění.
Pokud bylo dodání sjednáno zdarma, potom je – na rozdíl od § 412 I německého obchodního zákoníku (HGB) – povinen zboží vyložit příjemce. SpolečnostAUER GmbH není povinna odeslané zboží vykládat ani zajišťovat potřebné prostředky pro vykládku.
Společnost AUER GmbH si vyhrazuje právo na částečné dodávky, pokud jsou pro zákazníka v přiměřené míře. Další výdaje spojené s částečnou dodávkou platí společnost AUER GmbH.
V případě změn po odeslání (např. změna doručovací adresy, objednávka dodatečných služeb) budeme účtovat dodatečně náklady na dopravu v aktuální výši 15,00 € netto. Pokud ke změně dojde po odeslání na žádost zákazníka, je zákazník povinen nést vzniklé dodatečné náklady.

3. Přechod rizika
Riziko přechází na zákazníka, jakmile je zboží předáno přepravní společnosti a opustí sklad. To platí i v případě, že náklady na dopravu nese společnost AUER GmbH. Reklamace kvůli poškození při přepravě musí zákazník uplatnit přímo u přepravní společnosti, a to před uplynutím k tomu stanovených lhůt. V případě zásilek zákazníka adresovaných společnosti AUER GmbH nese zákazník veškeré riziko, zejména riziko spojené s přepravou, až do okamžiku doručení zboží na adresu společnosti AUER GmbH.

4. Platební podmínky
Faktury společnosti AUER GmbH jsou splatné ihned a bez jakýchkoliv srážek. Šeky jsou přijímány pouze jako podmíněná platba. Případné výlohy jdou na vrub zákazníka. Započítávání pohledávek je přípustné pouze u nesporných nebo soudem pravomocně stanovených pohledávek. Zadržovací právo může zákazník uplatnit pouze tehdy, pokud vychází z téhož smluvního poměru. Společnost AUER GmbH je oprávněna své pohledávky z dodávek a plnění postoupit za účely financování. Pokud se objednavatel se svou platbou dostane do prodlení, jsou veškeré ostatní pohledávky ihned splatné, aniž by to vyžadovalo samostatné upozornění na prodlení.

5. Odpovědnost za vady zboží
Reklamace ohledně obsahu dodávky, věcných vad, nesprávně dodaného zboží a odchylek v množství, pokud je lze zjistit přiměřeným přezkoumáním, je nutné uplatnit písemně neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od doručení zboží. Ke splnění lhůty postačuje včasné odeslání. Po uplynutí lhůty je odpovědnost za zjevné vady zboží vyloučena. Záruční lhůta poskytovaná společností AUER GmbH činí v případě nově vyrobeného zboží jeden rok od dodání. V případě použitého zboží společnost AUER GmbH zákazníkům, kteří nejsou spotřebitelé, neposkytuje žádnou záruku. Tato omezení neplatí, pokud byla vada lstivým jednáním zamlčena. V případě oprávněných reklamací společnost AUER GmbH chybějící množství dodá a v ostatních záležitostech zboží podle vlastního úsudku opraví nebo dodá znovu. Odpovědnost za vady přístrojů je omezena na opravu. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, má kupující právo na odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny.

6. Odpovědnost za škody
V případě porušení povinností z lehké nedbalosti se odpovědnost společnosti AUER GmbH omezuje na bezprostřední průměrnou škodu, která je podle druhu zboží předvídatelná a typická pro danou smlouvu. To platí také pro porušení povinností z lehké nedbalosti ze strany osob, které se podílejí na plnění našich závazků. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností z lehké nedbalosti odpovědnost za škody neneseme.
Výše uvedená omezení odpovědnosti za škody se netýkají nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za výrobek. Tato omezení neplatí v případě námi zaviněného úmrtí, úrazu nebo škodě na zdraví zadavatele.

7. Výhrada vlastnického práva
Předmět koupě zůstává až do vyrovnání pohledávek, které společnosti AUER GmbH na základě smlouvy příslušejí, ve vlastnictví společnosti AUER GmbH. Výhrada vlastnického práva zůstává v platnosti také pro veškeré pohledávky, které společnost AUER GmbH vůči kupujícímu získá dodatečně v souvislosti s předmětem koupě, například na základě oprav nebo jiných plnění. Během trvání výhrady vlastnického práva je kupující oprávněn k vlastnění a používání předmětu koupě v souladu se smlouvou, pokud ve stanovené lhůtě dostojí svým závazkům vyplývajícím z výhrady vlastnického práva a svým závazkům vyplývajícím z obchodního styku. Zákazník je povinen společnosti AUER GmbH poskytnout veškeré informace potřebné v rámci domáhání se práv vyplývajících ze sjednané výhrady vlastnického práva.

8. Zpracování osobních údajů
Společnost AUER GmbH je oprávněna shromažďovat, ukládat a zpracovávat osobní údaje zákazníka potřebné v rámci obchodního vztahu.

9. Salvátorská klauzule
Neúčinnost jednotlivých bodů těchto všeobecných obchodních podmínek neruší účinnost ostatních ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastoupí nové ustanovení, které bude svým ekonomickým účinkem co nejvíce odpovídat neúčinnému ustanovení.

10. Ostatní
Místem plnění a místem soudní příslušnosti pro veškeré smlouvy je sídlo společnosti AUER GmbH, pokud je zadavatel obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním veřejnoprávním majetkem. Společnost AUER GmbH je však oprávněna podat žalobu v místě soudní příslušnosti smluvního partnera. Rozhodným právem je právo Spolkové republiky Německo.
Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí.

AUER GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840

konfigurovat

Nakonfigurujte si svůj požadovaný výrobek zcela podle Vašich potřeb:

Vyberte požadovanou barvu pro jednotlivý komponent (jednotlivé komponenty) výrobku.

Komponenty
Části výrobku

Zdokonalte výrobek motivem dle Vašeho výběru. Po ukončení objednávky automaticky e-mailem obdržíte veškeré informace o dalších krocích a o srážkách za opravu.

Potisky
Přidat potisk
Celkem
Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Převzít >
Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Převzít >
Produkt hinzufügen
Nenalezeny žádné výsledky pro "".
Soukromý klient?

Právě nakupujete jako obchodní zákazník. V obchodě pro soukromé zákazníky jsou všechny ceny včetně DPH a platí ze zákona právo na vrácení do 14 dní.

Objednávat jako soukromý zákazník