Ciasteczka pomagają nam przy realizacji usług. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z ciasteczek. Dowiedz się więcej Akceptuj

Ogólne warunki handlowe firmy AUER Packaging GmbH

1. Uwagi ogólne
Niniejsze warunki handlowe dotyczą wszystkich dostaw i usług firmy AUER Packaging GmbH dotyczących zamówień online poprzez Internet oraz innych zamówień. Odbiegające i/lub inne uzgodnienia wymagają wyraźnej zgody w formie pisemnej kierownictwa firmy lub osoby do tego pisemnie upoważnionej; dotyczy to również pozbawienia mocy prawnej wymagania formy prawnej.
Ponieważ nasza oferta jest skierowana wyłącznie do przedsiębiorców, nie obowiązuje żadne umowne bądź wynikające z ustawy prawo do odstąpienia od umowy. Nie zapewniamy również żadnej możliwości zwrotu otrzymanych towarów, która istniałaby w przypadku klientów prywatnych zgodnie z zapisami niemieckiej ustawy o sprzedaży na odległość.

2. Warunki dostawy
O ile nie uzgodniono inaczej, terminy podane w potwierdzeniach zamówień nie są wiążące. AUER Packaging GmbH w miarę możliwości precyzyjnie dotrzyma podanych terminów dostawy. Jeśli termin dostawy zostanie przekroczony, to klient będzie miał prawo ustanowienia przynajmniej sześciotygodniowego terminu dodatkowego. Jeśli AUER Packaging GmbH nie zrealizuje zamówienia w terminie dodatkowym, to klient po dokonaniu pisemnego oświadczenia będzie mógł odstąpić od umowy. Firma AUER Packaging GmbH może odstąpić od umowy, jeśli wykonanie usługi stanie się niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności w przypadku siły wyższej, jak np. wojna, strajk lub w przypadku, gdy sama nie otrzyma odpowiednich dostaw. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o nierozporządzalności, a poniesione przez niego świadczenia zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
W przypadku nieobecności odbiorcy przy próbie doręczenia poniesie on koszty związane z kolejnymi doręczeniami lub koszty magazynowania.
Jeżeli ustalono klauzulę dostawy do kupującego, w drodze odstępstwa od § 412 I [niemieckiego] kodeksu spółek handlowych, odbierający jest zobowiązany do samodzielnego rozładunku towaru. Firma AUER Packaging GmbH nie jest zobowiązana do rozładunku towaru ani udostępnienia środków umożliwiających rozładunek.
Firma AUER Packaging GmbH ma prawo do częściowych dostaw, gdy są one akceptowalne dla klienta. Dodatkowe koszty z tytułu częściowych dostaw ponosi firma AUER Packaging GmbH.
Za zmiany po wysyłce (np. zmiana adresu dostawy, księgowanie dodatkowych usług) jesteśmy obciążani przez spedytora dodatkowymi kosztami aktualnie wynoszącymi 15,00 € netto. Jeżeli zmiana po wysyłce zostanie dokonana na życzenie klienta, jest on zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów wynikających z tej zmiany.

3. Przejście ryzyka
Ryzyko przechodzi na klienta z chwilą przekazania towaru firmie transportowej i po opuszczeniu magazynu. Dotyczy to również sytuacji, gdy AUER Packaging GmbH przejmie koszty transportu. Reklamacje dotyczące szkód transportowych klient powinien zgłosić bezpośrednio do firmy transportowej w obrębie przewidzianych terminów. W przypadku przesyłek klienta skierowanych do AUER Packaging GmbH wszelkie ryzyko ponosi klient, w szczególności ryzyko transportowe, aż do dotarcia towaru do AUER Packaging GmbH.

4. Warunki płatności
Rachunki wystawione przez AUER Packaging GmbH należy regulować natychmiast bez potrąceń. Czeki przyjmowane są tylko w przypadku zaspokojenia należności przez dłużnika. Ewentualne koszty ponosi klient. Potrącenie dopuszcza się tylko w przypadku bezsprzecznych i prawomocnie ustanowionych wierzytelności. Prawo do zatrzymania przysługuje klientowi jedynie z tytułu roszczeń z tego samego stosunku umownego.

5. Gwarancja
Reklamacje dotyczące zakresu dostawy, wad towaru, nieprawidłowości dostawy i braków, o ile można je ustalić, należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej, jednakże najpóźniej w przeciągu jednego tygodnia od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy data stempla pocztowego. Po upływie terminu wyklucza się gwarancję za wady oczywiste. Okres gwarancji dla nowo wyprodukowanych towarów wynosi jeden rok od chwili dostawy, w przypadku rzeczy używanych AUER Packaging GmbH nie udziela żadnej gwarancji klientom nie będącym konsumentami . Ograniczenia te nie obowiązują, jeśli informacja o wadach została podstępnie przemilczana. W przypadku uzasadnionych reklamacji AUER Packaging GmbH dokona dostawy zastępczej niedoborów i w zależności od swojej decyzji naprawi towar lub wyśle nową dostawę. Gwarancja dotycząca usterek urządzeń ogranicza się do napraw. Jeśli zaspokojenia dodatkowe nie powiodą się, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy lub do obniżki ceny.

6. Odpowiedzialność
W przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków, odpowiedzialność AUER Packaging GmbH ogranicza się do bezpośrednich szkód przewidywalnych ze względu na rodzaj towaru, typowych dla danej umowy. Dotyczy to także nieumyślnego naruszenia obowiązków przez osoby współpracujące przy realizacji umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku nieumyślnego naruszenia obowiązków.
Wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń klienta z tytułu odpowiedzialności za produkt. Niniejsze ograniczenia nie obowiązują w przypadku przypisywanych nam szkód dotyczących życia lub zdrowia zleceniodawcy.

7. Zastrzeżenie prawa własności
Towar będący przedmiotem sprzedaży pozostaje własnością AUER Packaging GmbH do momentu całkowitego uregulowania wszelkich przysługujących należności. Zastrzeżenie prawa własności pozostaje również w mocy odnośnie wszelkich wierzytelności, które AUER Packaging GmbH nabędzie dodatkowo w stosunku do Kupującego wraz z przedmiotem sprzedaży, np. z tytułu napraw oraz innych usług. Podczas obowiązywania zastrzeżenia prawa własności Kupujący jest uprawniony do posiadania i użytkowania przedmiotu sprzedaży zgodnie z umową, o ile spełnia terminowo zobowiązania wynikające z zastrzeżenia prawa własności oraz zobowiązania wynikające z relacji biznesowych. Klient jest zobowiązany w ramach dochodzenia prawnego do udzielenia wymaganych informacji dotyczących zastrzeżenia prawa własności.

8. Przetwarzanie danych
AUER Packaging GmbH w ramach relacji biznesowych posiada prawo do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania wymaganych danych osobowych klienta.

9. Klauzula salwatorska
Jeśli poszczególne punkty niniejszych ogólnych warunków handlowych przestaną obowiązywać, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione skutecznym, którego treść będzie zbliżona do sensu i celu ekonomicznego postanowienia nieskutecznego.

10. Postanowienia końcowe
Sądem właściwym dla wszystkich umów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Firmy AUER Packaging GmbH, jeśli zleceniodawca jest kupcem w sensie niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem odrębnym. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.
Postanowienia międzynarodowego prawa handlowego nie obowiązują.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840
F.: +49 (0)8075 91333-841

Skonfiguruj

Skonfiguruj wybrany artykuł według swoich potrzeb:

Wybierz preferowany kolor dla poszczególnych komponentów artykułu.

Komponenty
Komponenty

Uszlachetnij artykuł z wybranym przez siebie motywem. Po zakończeniu składania zamówienia otrzymasz automatycznie pocztą elektroniczną wszystkie informacje na temat kolejnych kroków oraz odbitkę korektorską.

Nadruki
Dodaj nadruk
Łącznie
Nie znaleziono wyników dot. "".
Przejmij >
Nie znaleziono wyników dot. "".
Przejmij >
Produkt hinzufügen
Nie znaleziono wyników dot. "".
Klient indywidualny?

W chwili obecnej dokonujesz zakupów jako klient biznesowy. W sklepie dla klientów indywidualnych każda podana cena zawiera podatek VAT, a ponadto obowiązuje 14-dniowy termin zwrotu towaru.

Zamów jako klient indywidualny