Ochrana dát

Vyhlásenie o ochrane údajov

Tešíme sa na vašu návštevu na našich internetových stránkach a váš záujem o našu spoločnosť, produkty a služby. Prikladáme veľkú dôležitosť ochrane vašich osobných údajov a chceme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne.

Vaše údaje sú pre nás základom pre poskytovanie služieb, ktoré od nás ako zákazník očakávate. V rovnakej miere očakávate, že vaše údaje budeme chrániť a používať len na účely, na ktoré ste nám ich s plnou dôverou poskytli. Samozrejme sa preto riadime ustanoveniami o ochrane údajov. Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, kedy a aké údaje uchovávame a ako ich používame. Berte na vedomie, že toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje iba na obsahy na našich serveroch a nie na prepojené internetové stránky tretích strán. Tu sú k dispozícii príslušné vyhlásenia prevádzkovateľov internetových stránok.

Transparentnosť zberu údajov, poskytovanie a používanie údajov

Vašu návštevu našich internetových stránok zaznamenávame. V zásade zhromažďujeme údaje ako sú IP adresa, dátum, čas, typ prehliadača a operačný systém, ktoré aktuálne používa váš hardvér (PC, prenosný počítač, tablet, smartfón), ako aj údaje o stránkach, ktoré si prezeráte, alebo názvy spúšťaných súborov, objem prenesených dát a hlásenie o tom, či sa prístup alebo vyhľadávanie realizovali úspešné. Identifikácia fyzických osôb na základe osobných údajov u nás spravidla nie je možná, a ani žiadaná. Tieto údaje sa zhromažďujú iba na účely bezpečnosti údajov. Údaje sa vyhodnocujú len na štatistické účely a zo zásady v anonymnej forme. Nevytvárajú, ani nespracúvajú sa osobné internetové profily a ani nič tomu podobné.

Navyše, vaše osobné údaje, ako sú meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa sa uchovávajú len vtedy, ak ich dobrovoľne, z vlastného podnetu uvediete, napr. v rámci registrácie, prieskumu, výhernej hry, objednávky informačných materiálov alebo elektronických informačných letákov, v rámci vzťahu predchádzajúcemu uzavretiu zmluvy, ako aj v rámci realizáciu zmluvy, online žiadosti o zamestnanie, alebo ak nás iným aktívnym spôsobom budete kontaktovať, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo online formuláru. Súčasťou príslušných vstupných a kontaktných formulárov budú aj informácie o účeloch zberu údajov, ktoré v nich zhromažďujeme. Takéto údaje sa prenášajú zašifrované cez internet. Tieto osobné údaje použijeme na reklamné účely/prieskum trhu, ako aj a vytváranie našich služieb hlavne vtedy, ak nám k tomu výslovne poskytnete svoj súhlas.

Kedykoľvek máte právo zrušiť súhlas, ktorý ste nám dali.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom internetovej stránky alebo e-mailu (napr. vaše meno a adresa alebo e-mailová adresa), sa budú spracúvať iba na účely korešpondencie s vami a na účely, na ktoré ste nám údaje poskytli. Informácie, ktoré sme zhromaždili v našom internetovom obchode sa poskytnú príslušnému subjektu v rámci našej skupiny podnikov. Uisťujeme vás, že vaše osobné údaje neposkytneme tretím stranám, jedine, že by sme k tomu boli zákonom zaviazaní, alebo ste nám k tomu poskytli váš predchádzajúci súhlas. Pokiaľ na realizáciu a priebeh procesov spracúvania využijeme činnosti poskytovateľov služieb, budú sa zmluvné vzťahy riadiť platnými právnymi ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (EÚ) 2016/679 pri sprostredkovaní.

Osobné údaje sa vymažú vtedy, keď viac nebude potrebné, aby sme vás oboznamovali o plnení účelu uchovávania (napr. existujúcich kúpnych zmlúv), jedine, že by sa museli dodržiavať dlhšie zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania. Pri návšteve našej internetovej stránky sa na zaistenie bezpečnosti údajov (t. j. na zabránenie zneužitiu a trestnému stíhaniu) vaša IP adresa uloží po dobu troch mesiacov a potom sa vymaže.

Právo na informácie

Máte právo kedykoľvek získať informácie o osobných údajoch uložených o vás, vrátane pôvodu a príjemcu vašich údajov, ako aj účelu spracúvania údajov. Svoju žiadosť adresujte písomnou formou alebo e-mailom na dole uvedené adresy. Dostanete bezplatné informácie o všetkých osobných údajoch, ktoré sme o vás uchovávali.

Všeobecné právne informácie

Ak viac nebudete súhlasiť s uchovávaním vašich osobných údajov, alebo ak budú nesprávne, podnietime na základe zodpovedajúcich pokynov zrušenie alebo obmedzenie spracúvania vašich údajov, alebo vykonáme potrebné opravy (pokiaľ je to v súlade s platnými zákonmi možné).

Príležitostne odkazujeme na internetové stránky tretích strán. Hoci tieto tretie strany starostlivo vyberáme, nemôžeme sa zaviazať ani zaručiť za správnosť, resp. úplnosť obsahov a bezpečnosť údajov na internetových stránkach tretích strán. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na prepojené internetové stránky tretích strán.

Pokiaľ uvádzame nové produkty alebo služby, meníme internetové procesy, alebo keď sa technológie na zabezpečenie internetu a elektronického spracovania dát ďalej vyvíjajú, musíme „vyhlásenie o ochrane údajov“ aktualizovať. Preto si vyhradzujeme právo na zmenu alebo doplnenie vyhlásenie podľa potreby. Zmeny zverejníme na tomto mieste. Sústavne overujeme a aktualizujeme informácie na našich internetových stránkach. Napriek všetkej starostlivosti sa údaje medzičasom mohli zmeniť. Nemôžeme sa preto zaviazať ani zaručiť za aktuálnosť a úplnosť informácií.

Informácie o bezpečnosti údajov

Spoločnosť AUER GmbH robí technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred manipuláciou, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Zahŕňa to interné kontroly našich postupov pre zber informácií, uchovávanie a spracúvanie údajov, ako aj s tým súvisiace bezpečnostné opatrenia, vrátane vhodného šifrovania komunikácie a fyzických bezpečnostných opatrení na ochranu pred neoprávneným prístupom do systémov, v ktorých sa osobné údaje uchovávajú.

Naše bezpečnostné opatrenia sa nepretržite aktualizujú v súlade s technologickým vývojom. Upozorňujeme na to, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať nedostatky v bezpečnosti. Úplná ochrana údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán nie je možná.

Google Analytics

Táto internetová stránka využíva službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vami používanej internetovej stránky. Služba Google Analytics sa používa s rozšírením „_anonymizeIp()“, a preto sa IP adresy ďalej spracúvajú iba anonymne, aby sa vylúčila priama identifikácia fyzických osôb. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súbormi cookies sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Údaje poskytované službou Google Analytics používa spoločnosť AUER GmbH na štatistické vyhodnocovanie používania internetovej stránky s ohľadom na navštevované stránky, vybrané produkty internetového obchodu a frekvenciu prihlásení, zmenu stránky a odhlásenie. Tým chceme v záujme používateľov zlepšiť funkčnosť internetových stránok.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zbere údajov vytvorených pomocou súborov cookies a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, ak si na nasledovnom odkaze stiahnete a nainštalujte dostupné zásuvné moduly prehliadača. Aktuálny odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Cookies

Na rôznych stránkach používame ďalšie súbory cookies, aby sme pre vás návštevu našej internetovej stránky spravili atraktívnejšou a umožnili používanie určitých funkcií. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači. Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača opäť vymaže z vášho pevného disku (takzvané relačné súbory cookies). Ostatné súbory cookies zostanú vo vašom počítači a umožnia nám rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve (takzvané trvalé súbory cookies). Informácie vytvorené prostredníctvom súborov cookies o používaní tejto internetovej stránky sa uložia.

Naše partnerské spoločnosti nie sú oprávnené zhromažďovať, spracúvať ani využívať osobné údaje cez našu internetovú stránku pomocou súborov cookies. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastaveniach súborov cookies a sami ste rozhodovali o ich prevzatí, alebo ich prevzatí len v určitých prípadoch, alebo ich prevzatie úplne vylúčite. Ak súbory cookies neakceptujete, funkčnosť našej internetovej stránky môže byť obmedzená.

Prosíme vás, aby ste tiež rešpektovali naše podrobné informácie o zhromažďovaní, uchovávaní a spracovaní údajov poskytovaných našimi zainteresovanými stranami a zákazníkmi podľa ustanovení GDPR v našej sekcii na sťahovanie: Informačné povinnosti podľa EÚ GDPR

Ak nie ste spokojní s tu predstavenými opatreniami na ochranu údajov, alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania a/alebo použitia svojich osobných údajov, budeme radi, ak sa nám ozvete. Budeme sa snažiť čo najrýchlejšie odpovedať na vaše otázky a realizovať vaše podnety.

Kontakt v prípade otázok o ochrane údajov:

Dozorný úradník pre ochranu údajov spoločnosti AUER GmbH

Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Amerang, 23. február 2021

Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov Európskej únie (EÚ) 2016/679 stanovuje v článku 13 informačnú povinnosť zodpovednej osoby pri zbere osobných údajov od dotknutej osoby.

Spoločnosť, zástupca a dozorný úradník pre ochranu údajov zodpovedného orgánu:

AUER GmbH, Am Kroit 25/27, 83123 Amerang
Konateľ spoločnosti: Robert Auer, Diana Auer, Philipp Auer
Dozorný úradník pre ochranu údajov: Markus Achatz
Telefon +49 (0)8075913330
E-Mail

Účel zberu a spracúvania údajov:

Zber a spracúvanie údajov zodpovedá nasledovným obchodným účelom spoločnosti AUER GmbH v súlade s platnými stanovami § 2:
Predmetom spoločnosti je vývoj, výroba a distribúcia výrobkov z umelej hmoty.
Osobné údaje sa zbierajú a spracúvajú výlučne na vlastné účely. Právnym základom je článok 6 odsek 1 písmeno b všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679: „Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení predchádzajúcich uzavretiu zmluvy, ktoré sa realizujú na žiadosť dotknutej osoby.“

Príjemca a kategórie príjemcov, ktorým sa údaje môžu poskytovať:
Sú to v podstate orgány spoločnosti, ktoré
 • sa podieľajú na realizácii príslušných obchodných procesov (distribúcia, nákup, expedícia, účtovníctvo, marketing, telekomunikácie a elektronické spracovanie dát).
Príjemcami, s výnimkou spoločností, sú v podstate takí príjemcovia, ktorí
 • sa podieľajú na ukladaní databáz kontaktov do zariadení iPad patriacich zamestnancom veľtrhov,
 • sa podieľajú na elektronickej výmene objednávok prostredníctvom elektronickej výmeny údajov,
 • sa podieľajú na vychystávaní tovaru v skladoch a na priamych dodávkach (dodávatelia),
 • sa podieľajú na rozosielaní tovaru (špeditéri),
 • sa podieľajú na rozosielaní výstupných faktúr,
 • sa podieľajú na vyberaní inkás od zákazníkov,
 • sa podieľajú na vyberaní pohľadávok,
 • sa podieľajú na rozosielaní reklám zákazníkom,
 • sa podieľajú na rozosielaní elektronických informačných letákov zákazníkom,
 • získavajú údaje na základe zákonných predpisov (finančné úrady, audítori, daňoví a iní audítori).

Poskytovanie údajov tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám:

Internetová stránka a internetový obchod spoločnosti AUER GmbH využívajú službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používa takzvané súbory „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu vami používanej internetovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Avšak v prípade aktivovania anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke spoločnosť Google túto IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odosiela úplná IP adresa a tam sa skracuje. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto internetovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, zostavenie správy o aktivitách na internetovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetových stránok a internetu prevádzkovateľovi internetovej stránky. IP adresa, ktorú v rámci služby Google Analytics poskytol váš prehliadač, sa nebude zlučovať s inými údajmi od spoločnosti Google.
Ukladaniu súborov Cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť používať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zbere údajov vytvorených pomocou súboru cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracúvaniu týchto údajov službou Google, ak si na nasledovnom odkaze stiahnete a nainštalujte dostupné zásuvné moduly prehliadača. Aktuálny odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vzhľadom na diskusiu o používaní analytických nástrojov s úplnými IP adresami by sme chceli upozorniť na to, že táto internetová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“, a preto sa adresy IP ďalej spracúvajú len v skrátenej verzii, aby sa vylúčila priama identifikácia fyzických osôb.
Ostatné prenosy údajov v tretích krajinách sa neuskutočňujú a nie sú plánované.

Štandardné termíny na vymazanie údajov:

Údaje sa vymažú vtedy, keď viac nebude potrebné, aby sme vás oboznamovali o plnení účelu uchovávania (napr. existujúcich kúpnych zmlúv), jedine, že by sa museli dodržiavať dlhšie zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania. Podľa § 257 nemeckého obchodného zákonníka (HGB), resp. § 147 nemeckého daňového poriadku (AO) sa tak obchodná korešpondencia musí uchovávať 6 rokov a podklady k ročnej účtovnej závierke 10 rokov.
V prípade internetovej objednávky sa IP adresa, pod ktorou si objednávateľ objednáva, uchováva na zaistenie bezpečnosti údajov (t. j. na zabránenie zneužitiu a trestnému stíhaniu) po dobu troch mesiacov.

Práva dotknutých osôb:

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 máte právo na informácie o údajoch uložených o vás (článok 15), na opravu (článok 16), na vymazanie (článok 17), obmedzenie spracúvania (článok 18), ako aj právo na prenosnosť údajov (článok 20).
Máte právo zrušiť súhlas, ktorý ste nám dali v súvislosti s rozosielaním reklamných a/alebo elektronických informačných letákov.
Okrem toho tiež máte právo podať sťažnosť na orgáne pre dohľad nad ochranou údajov (https://www.lda.bayern.de ).

Nevyhnutnosť osobných údajov

Poskytovanie vašich osobných údajov je potrebné na realizáciu ponúk predchádzajúcich uzavretiu zmluvy a na uzatváranie kúpnych zmlúv. Právne predpisy týkajúce sa DPH vyžadujú uvádzanie osobných údajov vo forme mien a adries na našich faktúrach.
Nie ste povinní poskytovať svoje osobné informácie. Náš tovar si potom môžete zakúpiť pri platbe v hotovosti v sídle nášho vedenia. Bohužiaľ, využitie nášho internetového obchodu a/alebo nákup tovaru na faktúru vám vtedy nevieme ponúknuť.

Stav: 23. február 2021

Konfigurovať

Požadovaný tovar nakonfigurujte podľa svojich potrieb:

Zvoľte požadovanú farbu pre jednotlivé komponenty tovaru.

Komponenty
diely

Skrášlite tovar motívom podľa vlastného výberu. Po uzavretí objednávky Vám e-mailom automaticky zašleme všetky informácie o ďalších krokoch, ako aj doklad o nákupe.

Potlače
Pridať potlač
Celkom
Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Prevziať >
Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Prevziať >
Produkt hinzufügen
Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Súkromný zákazník?

Aktuálne nakupujete ako podnikateľský subjekt. V obchode určenom pre súkromné osoby sú všetky ceny uvedené vrát. DPH a platí zákonný právny nárok na vrátenie tovaru v trvaní 14 dní.

Objednať ako súkromná osoba