Súbory Cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyhlasujete, že súhlasíte s používaním súborov Cookies. Ďalšie informácie Súhlasiť

Všeobecné obchodné podmienky AUER GmbH

1. Všeobecne
Základom všetkých dodávok a služieb firmy AUER GmbH uskutočnených na základe online objednávok cez internet alebo iných objednávok sú tieto obchodné podmienky. Odlišné a/alebo doplňujúce dohody si vyžadujú výslovný súhlas vedenia firmy alebo písomne splnomocnenej osoby, ako aj písomnú formu; toto platí aj pre zrušenie požiadavky písomnej formy.
Keďže sa naša ponuka obracia výlučne na podnikateľov, neposkytujeme výslovne žiadne zmluvné alebo zákonné právo na odvolanie, rovnako neposkytujeme možnosť vrátenia dodaného tovaru, tak ako by to prislúchalo spotrebiteľom podľa zákona o vrátení tovaru.

2. Dodacie podmienky
Pokiaľ to nie je osobitne dohodnuté, termíny dodania uvedené v potvrdení zákazky nie sú záväznou lehotou. Spoločnosť AUER GmbH bude podľa možnosti presne dodržiavať uvedené dodacie lehoty. Ak sa termín dodania prekročí, zákazník má právo na stanovenie dodatočného termínu v trvaní minimálne šiestich týždňov. Ak spoločnosť AUER GmbH neuskutoční dodávku v rámci dodatočnej lehoty, zákazník môže písomným vyhlásením odstúpiť od zmluvy. Spoločnosť AUER GmbH môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak ju nemôže plniť z dôvodov, za ktoré nie je zodpovedná, obzvlášť v prípadoch vyššej moci, ako je napr. vojna, štrajk alebo v prípade, ak bez vlastného zavinenia sama nedostáva dodávky. Zákazník bude bez meškania informovaný o nedostupnosti a plnenia, ktoré už uskutočnil, mu budú bez meškania vrátené.
Ak príjemca nebude pri prvom pokuse o doručenie zastihnutý, musí v každom prípade sám znášať týmto vzniknuté zvýšené náklady na druhé a ďalšie doručenia alebo skladovacie náklady.
Ak bolo dodanie dohodnuté do domu (teda bezplatne), je v rozpore s § 412 I Obchodného zákonníka príjemca povinný tovar vyložiť. Spoločnosť AUER GmbH tak nie je povinná posielaný tovar vyložiť, ani poskytnúť prostriedky potrebné na jeho vyloženie.
Spoločnosť AUER GmbH má oprávnenie na čiastkové dodávky, ak sú pre zákazníka prijateľné. Náklady, ktoré vzniknú dodatočne v dôsledku čiastkových dodávok, uhradí firma AUER GmbH.
V prípade zmien po odoslaní tovaru (napr. zmena dodacej adresy, rezervácia dodatočných služieb) budeme dodatočne účtovať špedičné náklady v súčasnej výške 15,00 € v čistom. Ak sa zmena uskutoční po odoslaní tovaru na žiadosť zákazníka, zákazník je povinný znášať vzniknuté dodatočné náklady.

3. Prechod rizika
Hneď ako je tovar odovzdaný dopravnej firme a opustí sklad, riziko prechádza na zákazníka. Toto platí aj vtedy, keď spoločnosť AUER GmbH hradí dopravné náklady. Reklamácie týkajúce sa poškodení pri doprave si musí zákazník uplatňovať priamo voči prepravcovi v rámci určených lehôt. Pri zásielkach zákazníka do firmy AUER GmbH znáša celé riziko zákazník, najmä riziko súvisiace s dopravou, až kým tovar nebude doručený do firmy AUER GmbH.

4. Platobné podmienky
Faktúry od firmy AUER GmbH sú splatné ihneď a bez akéhokoľvek krátenia. Šeky sa prijímajú len z dôvodu plnenia. Prípadné ďalšie výdavky idú na ťarchu zákazníka. Započítanie je prípustné len s nespornými a súdne právoplatne preukázanými pohľadávkami. Zádržné právo si zákazník môže uplatniť len vtedy, ak spočíva na tom istom zmluvnom vzťahu. Spoločnosť AUER GmbH je oprávnená postúpiť svoje obchodné pohľadávky na účely financovania. Ak sa objednávateľ dostane so svojou platbou do omeškania, stávajú sa všetky ostatné pohľadávky ihneď splatnými, bez potreby upozornenia.

5. Záruka
Reklamácie z dôvodu obsahu dodávky, vecným nedostatkom, nesprávnym dodávkam a množstevným odchýlkam sa musia, pokiaľ sa dajú primeraným šetrením zistiť, písomne uplatniť okamžite, najneskôr však do jedného týždňa od prijatia tovaru. Na dodržanie lehoty postačuje včasné odoslanie. Po uplynutí lehoty je záruka na zjavné nedostatky vylúčená. Dĺžka záručnej doby zo strany spoločnosti AUER GmbH je na novo vyrobený tovar jeden rok od dodania, pri použitých veciach nepreberá spoločnosť AUER GmbH žiadnu záruku voči zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi. Tieto obmedzenia neplatia, ak bol nedostatok podvodne zamlčaný. V prípade oprávnených reklamácií firma AUER GmbH dodatočne dodá prípadné chýbajúce množstvá a inak tovar podľa vašej voľby opraví alebo dodá nový. Záruka na chyby prístrojov sa obmedzuje na ich opravu. Ak dodatočné plnenie nebude úspešné, zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy alebo zníženie ceny.

6. Zodpovednosť
Pri porušení povinností z miernej nedbanlivosti sa zodpovednosť spoločnosti AUER GmbH obmedzuje na predvídateľnú, podľa zmluvy typickú, priamu priemernú škodu podľa druhu tovaru. Toto platí aj pri mierne nedbanlivom porušení povinnosti nášho pomocného personálu. Pri mierne nedbanlivom porušení nepodstatných zmluvných povinností nenesieme zodpovednosť.
Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa netýkajú nárokov zákazníkov zo zodpovednosti za výrobky. Tieto obmedzenia neplatia pri stratách na životoch, poraneniach tela alebo ohrozenia zdravia objednávateľa, ktoré možno pripísať našej zodpovednosti.

7. Výhrada vlastníckeho práva
Predmet kúpy ostáva až do vyrovnania oprávnených pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy spoločnosti der AUER GmbH vo vlastníctve spoločnosti AUER GmbH. Výhrada vlastníckeho práva tiež pretrváva na všetky pohľadávky, ktoré spoločnosť AUER GmbH dodatočne získa voči kupujúcemu v súvislosti s predmetom kúpy, napr. na základe opráv a iných výkonov. Počas trvania výhrady vlastníckeho práva je kupujúci oprávnený na držbu predmetu kúpy a jeho používanie podľa zmluvy, pokiaľ si v stanovenej lehote plní svoje povinnosti z výhrady vlastníckeho práva a svoje povinnosti z obchodného vzťahu. Zákazník je povinný spoločnosti AUER GmbH poskytnúť všetky potrebné informácie v rámci sledovania práv z dohodnutej výhrady vlastníckeho práva.

8. Výhrada vlastníckeho práva
Predmet kúpy ostáva až do vyrovnania oprávnených pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy spoločnosti der AUER GmbH vo vlastníctve spoločnosti AUER GmbH. Výhrada vlastníckeho práva tiež pretrváva na všetky pohľadávky, ktoré spoločnosť AUER GmbH dodatočne získa voči kupujúcemu v súvislosti s predmetom kúpy, napr. na základe opráv a iných výkonov. Počas trvania výhrady vlastníckeho práva je kupujúci oprávnený na držbu predmetu kúpy a jeho používanie podľa zmluvy, pokiaľ si v stanovenej lehote plní svoje povinnosti z výhrady vlastníckeho práva a svoje povinnosti z obchodného vzťahu. Zákazník je povinný spoločnosti AUER GmbH poskytnúť všetky potrebné informácie v rámci sledovania práv z dohodnutej výhrady vlastníckeho práva.

9. Spracovanie údajov
Spoločnosť AUER GmbH je oprávnená zbierať, ukladať a spracovávať osobné údaje potrebné v rámci obchodného vzťahu.

10. Salvátorská klauzula
Neúčinnosť jednotlivých bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok sa nedotýka účinnosti ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného ustanovenia bude platiť nové ustanovenie, ktoré bude svojím hospodárskym účinkom najbližšie neúčinnému ustanoveniu.

11. Ostatné dojednania
Miestom plnenia a sídlom príslušného súdu je pre všetky zmluvy sídlo firmy AUER GmbH, ak je objednávateľom obchodník v zmysle Obchodného zákonníka, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny majetok fondu. Spoločnosť AUER GmbH je však oprávnená žalovať na príslušnom súde zmluvného partnera. Platí právo Spolkovej republiky Nemecko.
Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňujú.

AUER GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840

Konfigurovať

Požadovaný tovar nakonfigurujte podľa svojich potrieb:

Zvoľte požadovanú farbu pre jednotlivé komponenty tovaru.

Komponenty
diely

Skrášlite tovar motívom podľa vlastného výberu. Po uzavretí objednávky Vám e-mailom automaticky zašleme všetky informácie o ďalších krokoch, ako aj doklad o nákupe.

Potlače
Pridať potlač
Celkom
Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Prevziať >
Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Prevziať >
Produkt hinzufügen
Neboli nájdené žiadne výsledky pre dopyt „“.
Súkromný zákazník?

Aktuálne nakupujete ako podnikateľský subjekt. V obchode určenom pre súkromné osoby sú všetky ceny uvedené vrát. DPH a platí zákonný právny nárok na vrátenie tovaru v trvaní 14 dní.

Objednať ako súkromná osoba