Informasjonskapsler hjelper oss å tilby tjenestene våre. Når du bruker tjenestene våre, godtar du at vi setter informasjonskapsler. Les mer Aksepter

Generelle forretningsvilkår for AUER GmbH

1. Generelt
Alle leveranser og ytelser fra firmaet AUER GmbH på grunnlag av bestillinger på Internett eller andre bestillinger er underlagt disse forretningsvilkårene. Avvikende og/eller supplerende avtaler krever uttrykkelig godkjenning fra ledelsens side eller en person med skriftlig fullmakt, og må være skriftlige; dette gjelder også for avvik fra kravet om skriftlig form.
Ettersom tilbudet vårt bare gjelder for bedrifter, er enhver kontraktsmessig eller juridisk angrerett utelukket. Vi aksepterer heller ikke retur av mottatte varer, slik som privatkunder har rett til etter fjernsalgsloven.

2. Leveringsbetingelser
Så fremt dette ikke er særskilt avtalt, er leveringsdatoer som er angitt i ordrebekreftelsen, ikke bindende. AUER GmbH vil så langt det er mulig overholde angitte leveringsfrister. Hvis leveringstidspunktet overskrides, har kunden rett til å sette en ny frist på minst seks uker. Hvis ikke AUER GmbH leverer innen denne nye fristen, kan kunden oppheve kontrakten ved skriftlig erklæring. AUER GmbH kan oppheve kontrakten hvis ytelsen blir umulig av årsaker selskapet ikke kan holdes til ansvar for, spesielt ved force majeure, krig, streik, eller hvis selskapet av årsaker som ligger utenfor selskapets kontroll, selv ikke mottar leveranser. Kunden vil omgående bli informert om at varene ikke er tilgjengelige, og betalinger som allerede er foretatt av kunden, vil omgående bli tilbakebetalt.
Hvis mottakeren ikke er til stede ved første leveringsforsøk, må han/hun selv dekke utgiftene dette medfører, for eksempel merkostnader ved andre og senere leveringer eller lagringskostnader.
Dersom det er avtalt fri levering, plikter mottakeren å losse varen, som unntak fra § 412 I HGB. AUER GmbH er derfor verken forpliktet til å losse varen du har sendt, eller å stille nødvendige hjelpemidler til lossingen til disposisjon.
Firmaet AUER GmbH forbeholder seg retten til delleveranser når dette er rimelig overfor kunden. Tilleggskostnader forbundet med gjennomføring av delleveranser dekkes av firmaet AUER GmbH.
Hvis det gjøres endringer etter utsendelse (f.eks. endring av leveringsadresse, forespørsel om tilleggstjenester), vil det påløpe et tilleggsgebyr på 15 EUR (netto) fra transportfirmaet.Når slike endringer gjøres på kundens forespørsel etter utsendelse, er kunden forpliktet til å betale tilleggskostnadene.

3. Overføring av risiko
Risikoen overtas av kunden så snart varen er overført til transportselskapet og har forlatt lageret. Dette gjelder også dersom AUER GmbH dekker transportkostnadene. Ved reklamasjoner på grunn av transportskader må kunden umiddelbart gjøre disse gjeldende overfor transportselskapet, innen de fastsatte fristene. Ved forsendelser fra kunden til AUER GmbH bærer kunden all risiko, i særdeleshet transportrisikoen, inntil varen ankommer hos AUER GmbH.

4. Betalingsbetingelser
Fakturaer fra AUER GmbH forfaller til betaling omgående og skal betales uten fratrekk. Sjekker godtas kun ved dekning. Eventuelle ekstraomkostninger belastes kunden. En motregning er er kun tillatt med ubestridte eller rettslig fastsatte fordringer. Kunden kan kun gjøre en tilbakeholdelsesrett gjeldende hvis den beror på samme kontraktsforhold. AUER GmbH er berettiget til å overføre sine krav fra leveranser og ytelser til finansieringsformål. Ved betalingsforsinkelse forfaller alle andre krav overfor bestilleren umiddelbart, og særskilt varsling om dette er ikke nødvendig.

5. Garanti
Klager på leveransen, mangler, feilleveranser og mengdeavvik skal omgående, men senest innen en uke etter mottak av varen, gjøres gjeldende skriftlig, så fremt disse kan fastslås gjennom rimelige undersøkelser. Forsendelse i rett tid er tilstrekkelig for at denne fristen skal overholdes. Etter fristens utløp er en garantiytelse for åpenbare mangler utelukket. Garantifristen fra AUER GmbHs side er ett år fra levering for nyproduserte varer. For brukte varer påtar AUER GmbH seg intet garantiansvar overfor kunder som ikke er forbrukere. Disse begrensningene gjelder ikke hvis mangelen med hensikt har blitt fortiet. Ved berettigede klager vil AUER GmbH levere de manglende varene og utover dette etter skjønn utbedre varen eller levere en ny. Garantiytelsen for mangler på apparater er begrenset til utbedring. Hvis utbedringen mislykkes, har kjøperen rett til å oppheve kontrakten eller få redusert prisen på varene.

6. Erstatningsansvar
Ved lett uaktsomme pliktforsømmelser begrenser AUER GmbHs ansvar seg til forutsigbare, kontraktstypiske, umiddelbare gjennomsnittsskader alt etter varetype. Dette gjelder også ved lett uaktsomme pliktforsømmelser fra våre medhjelpere. Vi påtar oss intet ansvar ved lett uaktsomme pliktforsømmelser av uvesentlige kontraktsforpliktelser.
De ovennevnte ansvarsbegrensningene omfatter ikke krav fra kundens side om produktansvar. Disse begrensningene gjelder ikke for forutsigbare skader på kundens liv, legeme eller helse.

7. Eiendomsforbehold
Den kjøpte gjenstanden forblir AUER GmbHs eiendom inntil kjøperen har betalt AUER GmbHs tilgodehavende. Eiendomsforbeholdet gjelder også for alle fordringer som AUER GmbH senere for overfor kjøper i sammenheng med den kjøpte gjenstanden, for eksempel på grunn av reparasjoner og andre ytelser. Under eiendomsforbeholdets varighet er kjøperen berettiget til besittelse og kontraktsbestemt benyttelse av den kjøpte gjenstanden forutsatt forpliktelsene fra eiendomsforbeholdet og forpliktelsene fra forretningsforbindelsen etterkommes i rett tid. Kunden er forpliktet til å gi AUER GmbH alle opplysninger som er nødvendige for å sikre rettighetene i forbindelse med eiendomsforbeholdet.

8. Databehandling
AUER GmbH er berettiget til å innhente, lagre og behandle persondata fra kunden som er nødvendige for forretningsforholdet.

9. Salvatorisk klausul
Hvis enkelte enkelte punkter i disse generelle forretningsvilkårene skulle være eller bli ugyldige, vil de øvrige bestemmelsene fortsatt være gyldige. Den ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en ny bestemmelse som er så nær den ugyldige bestemmelsen som mulig.

10. Annet
Oppfyllelsessted og rettsinstans for alle kontrakter er AUER GmbHs kontor, så fremt ordregiver er forretningsdrivende i henhold til den tyske handelslovgivningen (HGB), en offentlig juridisk person eller en offentligrettslig særformue. AUER GmbH er imidlertid berettiget til å reise søksmål hos kontraktspartnerens rettsinstans. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gjelder.
Bestemmelsene i FNs kjøpsrett gjelder ikke.

AUER GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840

konfigureres

Konfigurer varen akkurat som du ønsker å ha den.

Du kan velge en ønskefarge for hver enkeltdel.

Deler
Komponenter

Gjør artikkelen mer verdifull med et selvvalgt motiv. Etter bestillingen er gjort mottar du per e-post automatisk all informasjon om prosessen videre og et korrekturavtrykk.

Dekorer
Legg til dekor
Totalt
Ingen resultater om ""
Godta >
Ingen resultater om ""
Godta >
Produkt hinzufügen
Ingen resultater om ""
Privatkunde?

Du kjøper nå som bedriftskunde. I butikken for privatkunder er alle priser inkl. mva, og den lovbestemte angreretten på 14 dager gjelder.

Bestille som privatkunde