Cookies hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du vår användning av cookies. Läs mer Godkänn

Generelle forretningsvilkår for AUER Packaging GmbH

1. Generelt
Alle leveranser og ytelser fra firmaet AUER Packaging GmbH på grunnlag av bestillinger på Internett eller andre bestillinger er underlagt disse forretningsvilkårene. Avvikende og/eller supplerende avtaler krever uttrykkelig godkjenning fra ledelsens side eller en person med skriftlig fullmakt, og må være skriftlige; dette gjelder også for avvik fra kravet om skriftlig form.
Eftersom vårt utbud endast riktar sig till företag lämnas uttryckligen ingen avtalsenlig eller lagstadgad ångerrätt, vi garanterar heller ingen möjlighet att returnera mottagna varor, som privatpersoner har rätt till enligt gällande lagstiftning.

2. Leveringsbetingelser
Så fremt dette ikke er særskilt avtalt, er leveringsdatoer som er angitt i ordrebekreftelsen, ikke bindende. AUER Packaging GmbH vil så langt det er mulig overholde angitte leveringsfrister. Hvis leveringstidspunktet overskrides, har kunden rett til å sette en ny frist på minst seks uker. Hvis ikke AUER Packaging GmbH leverer innen denne nye fristen, kan kunden oppheve kontrakten ved skriftlig erklæring. AUER Packaging GmbH kan oppheve kontrakten hvis ytelsen blir umulig av årsaker selskapet ikke kan holdes til ansvar for, spesielt ved force majeure, krig, streik, eller hvis selskapet av årsaker som ligger utenfor selskapets kontroll, selv ikke mottar leveranser. Kunden vil omgående bli informert om at varene ikke er tilgjengelige, og betalinger som allerede er foretatt av kunden, vil omgående bli tilbakebetalt.
Om mottagaren inte är tillgänglig vid första leveransförsöket står denne alltid för omkostnaderna för fler leveranser eller mellanförvaring.
Om leveransen enligt avtalet ska ske ”fritt levererat” ska mottagaren, med avvikelse från vad som anges i § 412 I HGB, lasta ur varan. AUER Packaging GmbH är därför varken förpliktigat att lasta ur den skickade varan eller tillhandahålla hjälpmedel som behövs för urlastningen.
Företaget AUER Packaging GmbH har rätt att göra delleveranser om det är rimligt för kunden. AUER Packaging GmbH står för de extra kostnader som uppkommer på grund av delleveranser.
I händelse av eventuella ändringar som görs efter sändningen (t.ex. ändring av leveransadressen eller om ytterligare tjänster begärs), kommer vi att debitera ytterligare 15 euro (netto) från transportföretaget.Om sådana ändringar görs på begäran av kunden är kunden skyldig att betala de resulterande tilläggskostnaderna.

3. Overføring av risiko
Risikoen overtas av kunden så snart varen er overført til transportselskapet og har forlatt lageret. Dette gjelder også dersom AUER Packaging GmbH dekker transportkostnadene. Ved reklamasjoner på grunn av transportskader må kunden umiddelbart gjøre disse gjeldende overfor transportselskapet, innen de fastsatte fristene. Ved forsendelser fra kunden til AUER Packaging GmbH bærer kunden all risiko, i særdeleshet transportrisikoen, inntil varen ankommer hos AUER Packaging GmbH.

4. Betalingsbetingelser
Fakturaer fra AUER Packaging GmbH forfaller til betaling omgående og skal betales uten fratrekk. Sjekker godtas kun ved dekning. Eventuelle ekstraomkostninger belastes kunden. En motregning er er kun tillatt med ubestridte eller rettslig fastsatte fordringer. Kunden kan kun gjøre en tilbakeholdelsesrett gjeldende hvis den beror på samme kontraktsforhold. AUER Packaging GmbH er berettiget til å overføre sine krav fra leveranser og ytelser til finansieringsformål. Ved betalingsforsinkelse forfaller alle andre krav overfor bestilleren umiddelbart, og særskilt varsling om dette er ikke nødvendig.

5. Garanti
Klager på leveransen, mangler, feilleveranser og mengdeavvik skal omgående, men senest innen en uke etter mottak av varen, gjøres gjeldende skriftlig, så fremt disse kan fastslås gjennom rimelige undersøkelser. Forsendelse i rett tid er tilstrekkelig for at denne fristen skal overholdes. Etter fristens utløp er en garantiytelse for åpenbare mangler utelukket. Garantifristen fra AUER Packaging GmbHs side er ett år fra levering for nyproduserte varer. For brukte varer påtar AUER Packaging GmbH seg intet garantiansvar overfor kunder som ikke er forbrukere. Disse begrensningene gjelder ikke hvis mangelen med hensikt har blitt fortiet. Ved berettigede klager vil AUER Packaging GmbH levere de manglende varene og utover dette etter skjønn utbedre varen eller levere en ny. Garantiytelsen for mangler på apparater er begrenset til utbedring. Hvis utbedringen mislykkes, har kjøperen rett til å oppheve kontrakten eller få redusert prisen på varene.

6. Erstatningsansvar
Ved lett uaktsomme pliktforsømmelser begrenser AUER Packaging GmbHs ansvar seg til forutsigbare, kontraktstypiske, umiddelbare gjennomsnittsskader alt etter varetype. Dette gjelder også ved lett uaktsomme pliktforsømmelser fra våre medhjelpere. Vi påtar oss intet ansvar ved lett uaktsomme pliktforsømmelser av uvesentlige kontraktsforpliktelser.
De ovennevnte ansvarsbegrensningene omfatter ikke krav fra kundens side om produktansvar. Disse begrensningene gjelder ikke for forutsigbare skader på kundens liv, legeme eller helse.

7. Eiendomsforbehold
Den kjøpte gjenstanden forblir AUER Packaging GmbHs eiendom inntil kjøperen har betalt AUER Packaging GmbHs tilgodehavende. Eiendomsforbeholdet gjelder også for alle fordringer som AUER Packaging GmbH senere for overfor kjøper i sammenheng med den kjøpte gjenstanden, for eksempel på grunn av reparasjoner og andre ytelser. Under eiendomsforbeholdets varighet er kjøperen berettiget til besittelse og kontraktsbestemt benyttelse av den kjøpte gjenstanden forutsatt forpliktelsene fra eiendomsforbeholdet og forpliktelsene fra forretningsforbindelsen etterkommes i rett tid. Kunden er forpliktet til å gi AUER Packaging GmbH alle opplysninger som er nødvendige for å sikre rettighetene i forbindelse med eiendomsforbeholdet.

8. Databehandling
AUER Packaging GmbH er berettiget til å innhente, lagre og behandle persondata fra kunden som er nødvendige for forretningsforholdet.

9. Salvatorisk klausul
Hvis enkelte enkelte punkter i disse generelle forretningsvilkårene skulle være eller bli ugyldige, vil de øvrige bestemmelsene fortsatt være gyldige. Den ugyldige bestemmelsen skal erstattes av en ny bestemmelse som er så nær den ugyldige bestemmelsen som mulig.

10. Annet
Oppfyllelsessted og rettsinstans for alle kontrakter er AUER Packaging GmbHs kontor, så fremt ordregiver er forretningsdrivende i henhold til den tyske handelslovgivningen (HGB), en offentlig juridisk person eller en offentligrettslig særformue. AUER Packaging GmbH er imidlertid berettiget til å reise søksmål hos kontraktspartnerens rettsinstans. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gjelder.
Bestemmelsene i FNs kjøpsrett gjelder ikke.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840
F.: +49 (0)8075 91333-841

Konfigurera

Konfigurera din artikel utifrån egna krav och önskemål:

Välj önskad färg för artikelns enskilda komponent(er).

Komponenter
Byggdelar

Försköna artikeln med valfritt motiv. Efter avslutad beställning får du automatiskt all information om kommande steg samt ett utkast via e-post.

Tryck
Lägg till tryck
Totalt
Inga resultat för "" hittades.
Överta >
Inga resultat för "" hittades.
Överta >
Produkt hinzufügen
Inga resultat för "" hittades.
Privatkund?

Du lägger för närvarande beställningar som företagskund. Alla priser i butiken för privata kunder inkluderar moms. Alla köp omfattas av 14 dagars returrätt.

Lägg beställningar som privatkund