De algemene verkoopvoorwaarden van de firma AUER GmbH

1.Algemene bepalingen
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle leveringen van goederen en aanbiedingen van de firma AUER GmbH, zowel bij online- als andere bestellingen. De algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, behoudens wanneer de firma ze uitdrukkelijk heeft aanvaardt.
Afspraken en toezeggingen, (al dan niet afwijkend van deze verkoopsvoorwaarden) door vertegenwoordigers of medewerkers van de firma AUER GmbH, binden de firma enkel van zodra laatstgenoemde deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Dit geldt ook ingeval van de vraag tot een schriftelijke ontbinding van het contract.
Omdat ons aanbod uitsluitend voor ondernemers bedoeld is, wordt uitdrukkelijk geen contractueel of wettelijk herroepingsrecht verleend en bieden wij niet de mogelijkheid ontvangen artikelen te retourneren, zoals particuliere klanten die uit hoofde van de Duitse wet Koop op afstand (‘Fernabsatzgesetz’) wel zouden hebben.

2.Leveringsvoorwaarden
Voor zover het niet uitdrukkelijk is overeengekomen, zijn de in de orderbevestigingen aangegeven leveringstermijnen indicatief.
De firma AUER GmbH houdt zich zo goed als mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijnen. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de klant het recht zelf een uiterste termijn van minstens zes weken te bepalen. Levert de firma AUER GmbH niet binnen die gestelde termijn, dan kan de klant schriftelijk van de koop afzien. Overmacht, hoe dan ook ontstaan, ontheft de firma AUER GmbH van iedere verplichting tot leveren. De firma AUER GmbH informeert de klant dan onmiddellijk over de niet beschikbaarheid en de firma stort de reeds gedane betalingen meteen aan de klant terug.
Indien de ontvanger bij de eerste bezorgpoging niet aanwezig is, dan komen de ontstane meerkosten voor een tweede en volgende bezorgpoging of opslagkosten altijd voor zijn of haar rekening.
Is levering franco afnemer overeengekomen, dan is in afwijking van § 412 I HGB (Duits wetboek van koophandel) de ontvanger verplicht het product te lossen. AUER GmbH is dus niet verplicht het door haar verzonden product te lossen of de voor het lossen noodzakelijke hulpmiddelen ter beschikking te stellen.
AUER GmbH mag deelleveringen doen wanneer dit redelijk is voor de klant. De aanvullende kosten die ontstaan door het uitvoeren van deelleveringen, zijn voor rekening van AUER GmbH.
Bij wijzigingen na verzending (bv. wijziging van bezorgadres, boeken van extra services) brengt het transportbedrijf op dit moment € 15,- netto extra in rekening. Indien er na de verzending op verzoek van de klant iets wordt gewijzigd, dient de klant de bijkomende kosten zelf te betalen.

3.Risico-overdracht
Het risico wordt op de klant overgedragen, van zodra de goederen aan de transportfirma worden overgedragen en het pakhuis hebben verlaten. Dit geldt ook wanneer de firma AUER GmbH de transportkosten op zich heeft genomen. De klant moet gebeurlijke transportschade binnen de voorziene termijn rechtstreeks aan de transportfirma melden. Voor iedere zending van de klant naar de firma AUER GmbH, draagt de klant ieder risico, in het bijzonder het transportrisico, tot het moment van aankomst van de goederen bij de firma AUER GmbH.

4.Betalingsvoorwaarden
Facturen van de firma AUER GmbH zijn onmiddellijk en zonder kortingen te betalen. Eventuele onkosten hierbij zijn ten laste van de klant.
Een gebeurlijke schuldvergelijking door de klant is slechts mogelijk ingeval van het bestaan voorafgaandelijk schriftelijk vastgelegde, onbetwistbare en justitieel rechtsgeldige vorderingen.
De klant kan zijn retentierecht enkel uitoefenen, voor zover dit berust op een identieke contractverhouding.
De AUER GmbH heeft het recht zijn vorderingen uit leveringen en prestaties op financieringsdoeleinde over te dragen.
Bij achterstalige betaling moeten alle andere vorderingen direct worden betaald, zonder dat om een afzonderlijke achterstalige betaling gaat.

5.Productaansprakelijkheid
Alle klachten over de aard en de inhoud van de levering, over beschadigingen en bij foutieve zendingen moeten, in zoverre die vastgesteld kunnen worden, onmiddellijk of uiterlijk binnen de week, schriftelijk aan de firma AUER GmbH worden gemeld.
Voor de inachtneming van deze termijn volstaat de tijdige verzending van de klachtNa het verstrijken van de termijn is iedere productaansprakelijkheid voor zichtbare gebreken uitgesloten.
De kwaliteitsgarantie voor nieuwe producten door de firma AUER GmbH bedraagt vanaf de levering 1 jaar. Voor tweedehands en gebruikte producten geeft de firma AUER GmbH geen garantie.
Deze beperkingen gelden niet, wanneer de onvolkomenheid arglistig werd verzwegen. Bij gegronde klachten zal de firma AUER GmbH de ontbrekende hoeveelheden naleveren en voor het overige de goederen herstellen of nieuw aanleveren. De kwaliteitsgarantie voor gebreken bij gereedschap beperkt zich tot de herstelling. Indien de nazorg/-levering uitblijft, dan heeft de klant het recht op een korting of kan hij het contract opzeggen.

6.Aansprakelijkheid
Bij schuld door nalatigheid beperkt zich de aansprakelijkheid van de firma AUER GmbH zich tot de aard van de goederen, de voorzienbare, en de contracteigen normale schade. Dit geldt ook voor haar personeel.
De vorige aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voor de eisen van de klant op basis van productaansprakelijkheid. De bovenstaande beperkingen gelden ook niet in het geval van aan de firma AUER GmbH toerekenbare schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van de klant.

7.Eigendomsvoorbehoud
De gekochte producten blijven eigendom van de firma AUER GmbH, totdat de koper volledig aan alle overeengekomen verplichtingen heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud van de geleverde producten blijft bestaan ook wanneer er bijkomende overeenkomsten met de firma AUER GmbH zijn afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij herstellingen, alsook andere prestaties.
Tijdens de duur van dit eigendomsvoorbehoud heeft de koper het recht op het bezit en het gebruik van de producten, zolang hij zijn verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst en al zijn andere verplichtingen uit de zakelijke relatie met de firma AUER GmbH binnen de gestelde termijn nakomt.
De klant is verplicht aan de firma AUER GmbH binnen de grenzen van de rechtsvervolging uit de overeengekomen verkoopovereenkomst noodzakelijke informatie mee te delen.
Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgedragen, mag deze de goederen niet verpanden, of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.Gegevensverwerking
De firma AUER GmbH heeft het recht, om binnen de grenzen van de handelsrelatie, de vereiste persoonsgegevens van haar klanten op te vragen, op te slaan en te verwerken.

9.Salvatorische clausule
Mochten bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden of een toekomstige erin opgenomen bepaling zijn ongeldig of nietig verklaard worden, in hun geheel of gedeeltelijk, of de rechtsgeldigheid of uitvoerbaarheid ervan later verliezen, dan zal dit de geldigheid van de overige bepalingen van dit contract niet beïnvloeden.

10.Andere
Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de firma AUER GmbH. De AUER GmbH heeft echter het recht, bij de bevoegde rechtbank van de partner te klagen. Op deze algemene verkoopsvoorwaarden is het recht van de Duitse Bondsrepubliek van toepassing. De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn niet van toepassing.

11.Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere dan de Duitse taal, is de Duitse tekst bij geschillen steeds beslissend.

AUER GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840

configureren

Configureer het door u geselecteerde artikel op basis van uw wensen:

Selecteer de gewenste kleur voor de afzonderlijke componenten van het artikel.

Componenten
Componenten

Fleur het artikel op met een motief naar keuze. Na afronding van de bestelling ontvangt u automatisch alle informatie over volgende stappen en een afdrukvoorbeeld per e-mail.

Opdrukken
Opdruk toevoegen
Totaal
Geen resultaten voor “” gevonden.
Overnemen >
Geen resultaten voor “” gevonden.
Overnemen >
Produkt hinzufügen
Geen resultaten voor “” gevonden.
Privéklant?

U koopt momenteel als zakelijke klant. In de shop voor privéklanten zijn alle prijzen incl. btw en geldt het wettelijke retourrecht van 14 dagen.

Bestellen als privéklant