Piškotki nam pomagajo pri zagotavljanju naših storitev. Če uporabljate naše storitve, se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem Sprejmi

Splošni poslovni pogoji podj. AUER Packaging GmbH

1. Splošno
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za vse dobave in storitve podjetja AUER Packaging GmbH na podlagi spletnih naročil prek interneta ali drugih naročil. Odstopajoči in/ali dopolnjujoči dogovori morajo biti predloženi v pisni obliki in jih mora izrecno dovoliti upravni odbor ali pisno pooblaščeni zastopnik, to velja tudi za prenehanje veljavnosti zahteve za pisno obliko.
Ker je naša ponudba namenjena izključno podjetnikom, ne velja nobena pogodbena ali z zakonom določena pravica do odstopa, prav tako ne omogočamo možnosti vrnitve prejetega blaga, ki jo imajo zasebni kupci po nemškem zakonu o prodaji na daljavo.

2. Pogoji dobave
Če ni posebej določeno, dobavni roki, navedeni v potrditvah naročil, niso zavezujoči. Podjetje AUER Packaging GmbH bo po svojih zmožnostih upoštevalo navedene dobavne roke. Če je rok dobave prekoračen, ima stranka pravico zahtevati dodatni podaljšan rok za izpolnitev dobave za najmanj šest tednov. Če podjetje AUER Packaging GmbH v dodatnem roku ne dobavi blaga, lahko stranka s pisno izjavo odstopi od pogodbe. Podjetje AUER Packaging GmbH lahko odstopi od pogodbe, če ne more opraviti storitve zaradi vzrokov, za katere ni odgovorno, še posebej v primerih višje sile, npr. vojne, stavke ali neizpolnitve dobav svojih dobaviteljev, na katere nima vpliva. Stranka bo takoj obveščena o nerazpoložljivosti in bo takoj dobila povrnjena že izvedena plačila.
Če prejemnik ob prvi dostavi blaga ne more prevzeti, v vsakem primeru sam nosi dodatne stroške za drugo dostavo in vse naslednje dostave ali stroške skladiščenja.
Če je dogovorjena brezplačna dostava, mora odstopajoče od 412. člena I nemškega Trgovinskega zakonika (HGB) prejemnik raztovoriti blago. Podjetje AUER Packaging GmbH torej ni dolžno raztovoriti blaga, ki ga je poslalo, niti dati na razpolago pripomočke za raztovarjanje.
Podjetje AUER Packaging GmbH si pridržuje pravico do delnih dostav, če so te za stranko primerne. Dodatne stroške, ki nastanejo zaradi delnih dostav, prevzame podjetje AUER Packaging GmbH.
Za spremembe po odpremi (npr. sprememba naslova pošiljanja, rezervacija dodatnih storitev) nam špediter zaračuna dodatne stroške, ki trenutno znašajo 15,00 € neto. Če pride do sprememb po odpremi na željo stranke, je stranka obvezana nositi nastale dodatne stroške.

3. Prenos tveganja
Tveganje se prenese na stranko, kakor hitro blago prevzame prevoznik in ko blago zapusti skladišče. To velja tudi v primeru, če podjetje AUER Packaging GmbH prevzame stroške prevoza. Reklamacije zaradi škode, nastale zaradi prevoza, mora stranka predložiti neposredno prevozniku v predvidenem roku. Za pošiljke, ki jih stranka pošlje podjetju AUER Packaging GmbH, nosi do dostave blaga pri podjetju AUER Packaging GmbH vsa tveganja stranka, še posebej tveganja pri prevozu.

4. Plačilni pogoji
Račune podjetja AUER Packaging GmbH je treba poravnati takoj in brez kakršnega koli odbitka. Podjetje AUER Packaging GmbH sprejme čeke samo kot izpolnitev obveznosti in ne namesto plačila. Vsi morebitni stroški so breme stranke. Pobot je dovoljen samo pri nespornih ali pravnomočno utemeljenih terjatvah. Zastavno pravico lahko stranka uveljavlja samo v primeru, da temelji na istem pogodbenem razmerju. Podjetje AUER Packaging GmbH je upravičeno, da odstopi od svojih obveznosti, ki izhajajo iz dobav in storitev, iz finančnih razlogov. Če naročnik zamuja s plačilom, takoj zapadejo vse ostale obveznosti, pri čemer obvestilo o neizpolnitvi obveznosti ni potrebno.

5. Garancija
Reklamacije, ki se nanašajo na obseg dobave, stvarne napake, napačno dobavo in količinska odstopanja in jih je mogoče ugotoviti s pregledom, je treba pisno predložiti v enem tednu po prejemu blaga. Za spoštovanje roka velja pravočasna oddaja reklamacije. Po poteku roka je garancija za očitne napake izključena. Garancijski rok, ki ga zagotavlja podjetje AUER Packaging GmbH, velja eno leto od dobave novega blaga. Za rabljeno blago podjetje AUER Packaging GmbH ne zagotavlja garancije strankam, ki niso potrošniki. Te omejitve ne veljajo, če so bile napake naklepno zamolčane. Pri upravičenih reklamacijah bo podjetje AUER Packaging GmbH dobavilo manjkajoče količine in poleg tega po svoji izbiri blago izboljšalo ali ponovno dobavilo. Zagotavljanje garancije za napake pri napravah je omejeno na popravilo. Če popravilo ni uspešno, ima kupec pravico do odstopa od pogodbe ali znižanja cene.

6. Odgovornost
Pri kršitvah pogodbenih obveznosti zaradi male malomarnosti je odgovornost podjetja AUER Packaging GmbH omejena na neposredno povprečno škodo, ki jo je mogoče predvideti glede na vrsto blago in je tipična za pogodbo. To velja tudi za kršitve pogodbenih obveznosti zaradi male malomarnosti naših zastopnikov. Za kršitve nebistvenih pogodbenih obveznosti zaradi male malomarnosti podjetje ne odgovarja.
Zgornje omejitve odgovornosti se ne nanašajo na zahtevke strank, ki izhajajo iz odgovornosti proizvajalca za izdelke. Te omejitve ne veljajo za zahtevke strank, ki se nanašajo na škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali zdravstvenih težav, za katere je odgovorno podjetje AUER Packaging GmbH.

7. Pridržek lastninske pravice
Predmet nakupa ostane do poravnave pogodbenih zahtev v lasti podjetja AUER Packaging GmbH. Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse zahteve, ki jih podjetje AUER Packaging GmbH pozneje pridobi od kupca v povezavi s predmetom nakupa, npr. zaradi popravil, kot tudi drugih storitev. V času trajanja pridržka lastninske pravice je kupec upravičen do posedovanja in uporabe predmeta nakupa skladno s pogodbo, dokler pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz pridržka lastninske pravice, in svoje obveznosti iz pogodbenega razmerja. Stranka se zaveže, da bo podjetju AUER Packaging GmbH posredovala vse informacije, ki so potrebne za zagotavljanje pravic iz naslova pridržka lastninske pravice.

8. Pridržek lastninske pravice
Predmet nakupa ostane do poravnave pogodbenih zahtev v lasti podjetja AUER Packaging GmbH. Pridržek lastninske pravice velja tudi za vse zahteve, ki jih podjetje AUER Packaging GmbH pozneje pridobi od kupca v povezavi s predmetom nakupa, npr. zaradi popravil, kot tudi drugih storitev. V času trajanja pridržka lastninske pravice je kupec upravičen do posedovanja in uporabe predmeta nakupa skladno s pogodbo, dokler pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz pridržka lastninske pravice, in svoje obveznosti iz pogodbenega razmerja. Stranka se zaveže, da bo podjetju AUER Packaging GmbH posredovala vse informacije, ki so potrebne za zagotavljanje pravic iz naslova pridržka lastninske pravice.

9. Obdelava podatkov
Podjetje AUER Packaging GmbH je upravičeno do zbiranja, shranjevanja in obdelave osebnih podatkov stranke, ki so potrebni v okviru poslovnega sodelovanja.

10. Ločljivost določb
Neveljavnost posameznih točk teh splošnih pogojev poslovanja ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neizvršljiva določba se nadomesti z novo določbo, ki najbolje odseva gospodarske namene neveljavne določbe.

11. Razno
Kraj izpolnitve in kraj pristojnosti je kraj, v katerem ima svoj sedež podjetje AUER Packaging GmbH, če je naročnik trgovec, kot to določa Nemški trgovinski zakonik (HGB), pravna oseba ali institucija v javni lasti. Podjetje AUER Packaging GmbH je prav tako upravičeno tudi do vložitve tožbe na pristojnem sodišču pogodbenega partnerja. Velja pravo Zvezne republike Nemčije.
Določila iz konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne veljajo.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840
F.: +49 (0)8075 91333-841

konfiguriranje

Želeni izdelek konfigurirajte popolnoma po svojih potrebah:

Izberite želeno barvo za posamezne sestavne dele izdelka.

Sestavni deli
Sestavni deli

Popestrite izdelek z motivom po lastni izbiri. Po oddaji naročila boste po elektronski pošti samodejno prejeli vse informacije o nadaljnjih korakih in izvod za potrditev.

Potiski
Dodaj potisk
Skupaj
Ni najdenih rezultatov za "".
Prevzemi >
Ni najdenih rezultatov za "".
Prevzemi >
Produkt hinzufügen
Ni najdenih rezultatov za "".
Fizična stranka?

Trenutno nakupujete kot podjetje. V trgovini kot privatna oseba veljajo cene z DDV ter velja zakonska pravica do vrnitve kupljenega blaga v roku 14 dni.

Naročilo privatne stranke