Cookies hjælper os med at stille vores service til rådighed. Ved at benytte vores service erklærer du dig indforstået med, at vi bruger cookies. Læs mere Accepter

Almindelige forretningsbestemmelser for firmaet AUER Packaging GmbH

1. Alment
Alle leverancer og ydelser fra firmaet AUER Packaging GmbH på grundlag af onlinebestillinger over internettet eller andre bestillinger underligger disse forretningsbestemmelser. Afvigende og/eller supplerende aftaler kræver udtrykkkelig indvilligelse fra direktionens side eller en med skriftlig autorisation, såvel som skriftformen; dette gælder også for en afvigelse fra kravet om skriftformen.
Da vores tilbud udelukkende er rettet mod virksomheder, tilbydes der ikke nogen aftale- eller lovgivningsmæssig fortrydelsesret, ligesom vi ikke giver mulighed for returnering af modtagne varer, som det iht. loven om fjernsalg er tilfældet for forbrugerkøb.

2. Leveringsbetingelser
Såfremt dette ikke er særskilt aftalt, er de i ordrebekræftelsen angivne leveranceterminer ikke bindende rent fristmæssigt. AUER Packaging GmbH vil hvis muligt overholde angivne leveringsfrister til punkt og prikke. Overskrides leveringstidspunktet, så har kunden ret til at sætte en senere frist på mindst seks uger. Leverer AUER Packaging GmbH ikke indenfor fristforlængelsen, så kan kunden træde tilbage fra kontrakten ved skriftlig erklæring. AUER Packaging GmbH kan træde tilbage fra kontrakten, såfremt ydelsen gøres umulig af grunde, som det ikke kan stå inde for, især i tilfælde af force majeure, som f.eks. krig, strejke eller hvis det uden at kunne stå inde for det ikke selv modtager leverancer. Kunden vil omgående blive informeret om den manglende rådighed og de af kunden allerede fuldbragte ydelser vil omgående blive tilbagebetalt.
Hvis modtageren ikke træffes ved det første forsøg på udbringning, skal denne selv erlægge de opstående merudgifter til næste og følgende udbringninger eller omkostninger til opbevaring.
Hvis der er indgået aftale om gratis levering, skal modtageren selv aflæsse varen, og § 412 I HGB gælder ikke i dette tilfælde. AUER Packaging GmbH er derfor hverken forpligtet til at aflæsse de varer, som man har leveret, eller at stille de nødvendige hjælpemidler for aflæsningen til rådighed.
AUER Packaging GmbH har fuldmagt til levere delleverancer, hvis dette er rimeligt over for kunden. De ekstraomkostninger, der opstår på grund af delleverancerne, betales af AUER Packaging GmbH.
I tilfælde af ændringer efter afsendelse (f.eks. ændring i leveringsadressen eller anmodning om yderligere tjenester) opkræver vi et yderligere gebyr på €15 (netto) fra fragtfirmaet. Hvis disse ændringer efter forsendelsen sker på anmodning fra kunden, er kunden forpligtet til at hæfte for de efterfølgende yderligere omkostninger.

3. Fareovergang
Risikoen overgår til kunden, såsnart varen er overgivet til transportvirksomheden og har forladt lageret. Dette gælder således også, hvis AUER Packaging GmbH har påtaget sig transportomkostningerne. Reklamationer på grund af transportskader skal kunden umiddelbart gøre gældende overfor transportvirksomheden indenfor de dertil fastsatte frister. Ved forsendelser fra kunden til AUER Packaging GmbH bærer kunden enhver risiko, især transportrisikoen, indtil varen ankommer hos AUER Packaging GmbH.

4. Betalingsbetingelser
Regninger fra AUER Packaging GmbH forfalder til betaling omgående og skal betales uden nedslag. Checks modtages med forbehold for dækning. Eventuelle ekstraomkostninger belastes kunden. En modregning er kun antagelig med ubestridt eller retsligt fastsatte fordringer. Kunden kan kun gøre en tilbageholdelsesret gældende, for så vidt det beror på samme kontraktforhold. The AUER Packaging GmbH is entitled to transfer claims of deliveries and accomplisments for finance purpose. In the case a customer is behind with a payment all the other claims are immediately payable without the necessity of giving notice of default.

5. Garantiydelse
Klager over leveringsomfanget, mangler, forkerte leverancer og mængdeafvigelser skal omgående gøres gældende skriftligt, for så vidt disse kan fastslås gennem rimelige belæg, dog senest indenfor en uge efter modtagelsen af varen. Til overholdelse af denne frist er en rettidig afsendelse tilstrækkelig. Efter udløbet af fristen er en garantiydelse for åbenbare mangler udelukket. Garantifristen fra AUER Packaging GmbH's side ligger på et år for nyfremstillede varer fra levering; ved brugte ting påtager AUER Packaging GmbH sig ingen garantiydelse overfor kunder, der ikke er forbrugere. Disse indskrænkninger gælder ikke såfremt manglen svigagtigt blev fortiet. Ved berettigede klager vil AUER Packaging GmbH efterlevere restmængderne og herudover efter skøn forbedre varen eller lave en ny leverance. Garantiydelsen for mangler på apparater er begrænset til efterfølgende forbedring. Slår efterfølgende opfyldelse fejl, så har køber ret til at træde tilbage fra kontrakten eller køber har ret til nedslag.

6. Hæftelse
Ved let uagtsomme pligtforsømmelser begrænser AUER Packaging GmbH's hæftelse sig til forudsigelige, kontrakttypiske, umiddelbare gennemsnitsskader alt efter varetype. Dette gælder også ved let uagtsomme pligtforsømmelser fra vore medhjælpere. Ved let uagtsomme pligtforsømmelser af uvæsentlige kontraktforpligtelser hæfter vi ikke.
De førnævnte begrænsninger i hæftelse omfatter ikke krav fra kundeside om produktansvar. Disse begrænsninger gælder ikke hos os for forudsigelige skader på liv, legeme eller sundhed hos ordregiver.

7. Ejendomsforbehold
Den købte genstand forbliver AUER Packaging GmbH's ejendom indtil udligning af AUER Packaging GmbH's tilgodehavender. Ejendomsforbeholdet forbliver også bestående for alle fordringer, som AUER Packaging GmbH efterfølgende får overfor køber i sammenhæng med den købte genstand, f.eks. på grund af reparationer såvel som andre ydelser. Under varigheden af ejendomsforbeholdet er køber berettiget til besiddelse og kontraktsbestemt anvendelse af den købte genstand, sålænge forpligtelserne fra ejendomsforbeholdet og forpligtelserne fra forretningsforbindelsen efterkommes rettidigt. Kunden er forpligtet til at meddele alle nødvendige oplysninger til AUER Packaging GmbH indenfor rammerne af en rettighedsopfølgning fra aftalt ejendomsforbehold.

8. Databearbejdning
AUER Packaging GmbH er berettiget til at samle, gemme og bearbejde de indenfor rammerne af forretningsforbindelsen indhentede nødvendige persondata fra kunden.

9. Salvatorisk klausul
Ugyldigheden af enkelte punkter i disse almindelige forretningsbestemmelser berører ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse indtræder der en ny bestemmelse, der i sin økonomiske konsekvens kommer muligst tæt på den ugyldige bestemmelse.

10. Øvrigt
Opfyldelsessted og retsinstans for alle kontrakter er firmasædet AUER Packaging GmbH, såfremt ordregiver er købmand i henhold til handelslovbogen, en juridisk person i offentlig ret eller en offentlig-retslig særformue. The AUER Packaging GmbH is entitled to take legal action at the place of jurisdiction of the contracting party. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder.
Bestemmelserne i FN's købsret finder ingen anvendelse.

AUER Packaging GmbH
T.: +49 (0)8075 91333-840
F.: +49 (0)8075 91333-841

konfigurere

Konfigurer din ønskede vare helt efter dine egne behov:

Vælg den ønskede farve til de(n) enkelte komponent(er) af varen.

Komponenter
Komponenter

Forædl varen med et motiv efter eget valg. Efter afslutning af bestillingen modtager du automatisk alle informationer om de videre trin samt et korrekturudtræk pr. e-mail.

Påtryk
Tilføj påtryk
Ialt
Ingen resultater fundet til "".
Acceptere >
Ingen resultater fundet til "".
Acceptere >
Produkt hinzufügen
Ingen resultater fundet til "".
Privatkunde?

Du handler for øjeblikket som erhvervskunde. I privatkunde-shoppen er alle priser inkl. moms, og der gælder en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage.

Bestil som privatkunde